سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بدو گفت کلباد کین درد چیست

چرا باید از طوس و رستم گریست

دل رستم از درد ایشان بخست

بکینه بنوی میان را ببست

بدین شاددل شاه ایران بود

غم و درد بهر دلیران بود

ایا گم شده بخت بیچارگان

همه زار و با درد غمخوارگان

کنون گر همه پیش یزدان پاک

بغلتیم با درد یک یک بخاک

تو از درد و سختی رهانیدیم

همی تاج را پرورانیدیم

بدلش اندر آمد ازان کار درد

ز بدنامی خویش ترسید مرد

ز گرگین تو خواهی مگر کین من

برو بشنوی درد و نفرین من

چگونه درد شیر بی چنگ تیز

اگر چند باشد دلش پر ستیز

همه درد دل پیش دستان بخواند

غم پور گم بوده با او براند

تعداد ابیات منتشر شده : 507645