سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چنین تا برآمد برین سال پنج

نبودند آگه کس از درد و رنج

چگونه فرستم به دشت نبرد

ترا پیش ترکان پر کین و درد

تن آسانی از درد و رنج منست

کجا خاک و آبست گنج منست

چو بشنید اولاد برگشت زود

برون آمد از درد دل همچو دود

به درد پی و پوستشان از نهیب

عنان را ندانند باز از رکیب

بیفشارد چنگ سرافراز پیل

شد از درد دستش به کردار نیل

یکی نامه هر یک به چنگ اندرون

نوشته به درد دل از آب خون

پشیمان شد و درد بگزید و رنج

نهاده ببخشید بسیار گنج

زواره به درد از بر زین نشست

پر از خون تن و تیغ مانده به دست

ز آزار گردآفرید و هجیر

پر از درد بودند برنا و پیرتعداد ابیات منتشر شده : 412888