سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دو مرد جفا پیشه را دل ز درد

بپیچید و شد رویشان لاژورد

بکوشید کاین جنگ آهرمنست

همان درد و کین است و خون خستنست

ز بس درد کو دید بر بی گناه

چنان رفت پیمان که بشنید شاه

ازان پس که بردم بسی درد و رنج

سپردم ترا تخت شاهی و گنج

دل نوذر از غم پر از درد بود

که تاجش ز اختر پر از گرد بود

ز بهر پدر زال با سوگ و درد

به گوراب اندر همی دخمه کرد

دلش گشت پر آتش از درد و غم

دو رخ را به خون جگر داد نم

که گر بهر ما زین سرای سپنج

نیامد به جز درد و اندوه و رنج

خبر شد سوی شاه مازندران

دلش گشت پر درد و سر شد گران

چو بشنید ازو شاه هاماوران

دلش گشت پر درد و سر شد گران


 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644