سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بپیچید ازان درد و پیغام اوی

غم آمدش ازان بیهده کام اوی

ز درد و غمان رستگان تویم

بایران کمربستگان تویم

دلش پر نهیبست و پر خون جگر

ز تیمار وز درد چندان پسر

ز درد اندر آمد تگاور بروی

رسید اندرو بیژن جنگجوی

فریدون که از درد سرگشته شد

کجا ایرج نامور کشته شد

دل نامداران همه بر شکست

همه شادمانی شد از درد پست

من از درد دل برکشیدم سپاه

غریوان برفتم به آوردگاه

دو بهره ز گردان این انجمن

دل از درد خسته بشمشیر تن

دلی کو ز درد برادر شخود

علاج پزشکان نداردش سود

نهانی روانش پر از درد بود

پر از خون دل و بخت برگرد بود

 • جستجوی درد جدایی در ازرقی هروی
 • جستجوی بی قرار در همه ی آثار
 • جستجوی آهسته و پیوسته رود در سعدی
 • جستجوی علم در حافظ
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی بادهای سرد خزان در شهریار
 • جستجوی حسین در همه ی آثار
 • جستجوی رسوا در همه ی آثار
 • جستجوی خرابات در همه ی آثار
 • جستجوی غم مخور در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165