سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیامد به درگاه با سوگ و درد

پر از خون دل و دیده رخساره زرد

چو یک هفته با سوگ و با آب چشم

به درگاه بنشست پر درد و خشم

سیاوش مرا بود هم سال و دوست

روانم پر از درد و اندوه اوست

تگاور ز درد اندر آمد به سر

بیفتاد زو شاه پرخاشخر

تو پدرود باش و مرا یاد دار

روان را ز درد من آزاد دار

وزان هفت ساله غم و درد او

ز گستردن و خواب وز خورد او

دل خسرو از درد و رنجش بسوخت

به کردار آتش رخش برفروخت

لگامش بدو داد و زین بر نهاد

بسی از پدر کرد با درد یاد

ترا گر بیابند بیجان کنند

دل ما ز درد تو پیچان کنند

به خواری پیاده ببردش کشان

دمان و پر از درد چون بیهشانتعداد ابیات منتشر شده : 373712