سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دل سام شد چون بهشت برین

بران پاک فرزند کرد آفرین

سپهر برین کاخ و میدان اوست

بهشت برین روی خندان اوست

یکی چون بهشت برین شهر دید

پر از خرمی بر درش بهر دید

بیاراسته سیستان چون بهشت

گلش مشک سارابد و زر خشت

بیاراست ایوانها چون بهشت

گلاب و می و مشک و عنبر سرشت

پس آن نامهٔ زال پاسخ نوشت

بیاراست چون مرغزار بهشت

نباشد بدین سام همداستان

همان شاه چون بشنود داستان

سپهدار چون قارن کاوگان

سپهکش چو شیروی و چون آوگان

درفش منوچهر چون دید سام

پیاده شد از باره بگذارد گام

منوچهر از ایران اگر کم شدست

سپهدار چون سام نیرم شدستتعداد ابیات منتشر شده : 375406