سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دل سام شد چون بهشت برین

بران پاک فرزند کرد آفرین

سپهر برین کاخ و میدان اوست

بهشت برین روی خندان اوست

یکی چون بهشت برین شهر دید

پر از خرمی بر درش بهر دید

دل شاه شد چون بهشت برین

همی خواند بر کردگار آفرین

که این کار چون بود و کردار چون

بدان بیشه با خوک پیکار چون

بیاراسته سیستان چون بهشت

گلش مشک سارابد و زر خشت

بیاراست ایوانها چون بهشت

گلاب و می و مشک و عنبر سرشت

پس آن نامهٔ زال پاسخ نوشت

بیاراست چون مرغزار بهشت

نباشد بدین سام همداستان

همان شاه چون بشنود داستان

سپهدار چون قارن کاوگان

سپهکش چو شیروی و چون آوگان

تعداد ابیات منتشر شده : 508725