سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نبیره جهاندار سام سوار

سوی مادر از تخمهٔ نامدار

برین داستان بگذارنیم روز

که خورشید گیرند گردان بیوز

بسی برنیمد برین روزگار

که رنگ اندر آمد به خرم بهار

برآشفت چون آتش افراسیاب

که چندش چه گویی ز آرام و خواب

طلایه ز هر سو برون تاختند

چنان چون ببایست برساختند

سرانجام چون گرددت روزگار

به زشتی شود بخت آموزگار

بیاراست شهری بسان بهشت

به هامون گل و سنبل و لاله کشت

ز یاران یکی شیر جنگی بخوان

برین تیزتگ بارگی برنشان

یکی تشت بنهاد پیشش گروی

بپیچید چون گوسفندانش روی

وزان پس به نخچیر به ایوز و باز

برآمد برین روزگاری دراز

تعداد ابیات منتشر شده : 510165