سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

درفش منوچهر چون دید سام

پیاده شد از باره بگذارد گام

منوچهر از ایران اگر کم شدست

سپهدار چون سام نیرم شدست

یکی لشکر آراسته چون بهشت

تو گفتی که روی زمین لاله کشت

برین تخمهٔ سام نفرین کنند

همه نام من نیز بی دین کنند

فریبرز چون یافت روز درنگ

بهر سو بیازید چون شیرچنگ

چو دستان سام از پسش بنگرید

ستودش فراوان چنان چون سزید

شود روز چون چشمه روشن شود

جهان چون نگین بدخشان شود

ندانست کش چون ستاید همی

برو چشم را چون گشاید همی

چه باشد اگر سام یل پهلوان

نشیند برین تخت روشن روان

سیه گشت چون نام یزدان شنید

تهمتن سبک چون درو بنگرید

تعداد ابیات منتشر شده : 509565