سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

برو آفرین کرد کای نامور

بمردی و نیروی و بخت و هنر

برو آفرین کرد خسرو بمهر

که جاوید بادا بکامت سپهر

سپهدار بر شاه کرد آفرین

بفرمان ببوسید روی زمین

سر نامه کرد آفرین بزرگ

بیزدان پناهش ز دیو سترگ

سرنامه کرد آفرین از نخست

دگر پاسخ آورد یکسر درست

برآمد ببالا و کرد آفرین

بران اختر نیک و فرخ زمین

نخواهم برین کار فرمانت کرد

که گویی مرا بازگرد از نبرد

برین رزمگاه آفرین باد گفت

همه ساله با اختر نیک جفت

مه بانوان شد بنزدیک تخت

ابر شهریار آفرین کرد سخت

چنان اختر خفته بیدار کرد

سر جاودان را نگونسار کرد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165