سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا با شما هم به فرجام کار

بباید چشیدن بد روزگار

همه لشکر سلم همچون رمه

که بپراگند روزگار دمه

فریدون شد و نام ازو ماند باز

برآمد برین روزگار دراز

کنون دور ماندم ز پروردگار

چنین پروراند مرا روزگار

گرفت آفرین زال بر کردگار

بران بخشش گردش روزگار

گرفتش جهان پهلوان در کنار

بپرسیدش از گردش روزگار

بسی برنیامد برین روزگار

که آزاده سرو اندر آمد به بار

نخست آفرین کرد بر کردگار

بران شادمان گردش روزگار

نشانی که ماند همی از تو باز

برآید برو روزگار دراز

برین برنیامد بسی روزگار

که بیدادگر شد سر شهریار

تعداد ابیات منتشر شده : 508575