سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بدان تا بد و نیک با شهریار

بگویند ازین گردش روزگار

اگر بازیابی شده روزگار

بگیتی درون تخم کینه مکار

بهنگام پرسش ز من کردگار

بپرسد ازین گردش روزگار

مگر کاسمانی دگرگونه کار

فرازآید از گردش روزگار

چه گویی سرانجام این کارزار

کرا برکشد گردش روزگار

کسی را کجا پروراند بناز

برآید برو روزگار دراز

ولیکن بمردی همی کرد کار

بکوشید با گردش روزگار

نگه کرد گودرز و بگریست زار

بترسید از گردش روزگار

چنینست خود گردش روزگار

نگیرد همی پند آموزگار

فدای سپه کرده ای جان و تن

بپیری زمان روزگار کهن

تعداد ابیات منتشر شده : 508665