سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا گر زمانه شدست اسپری

زمانه ز بخشش فزون نشمری

نه گشت زمانه بفرسایدش

نه آن رنج و تیمار بگزایدش

زمانه ندادش زمانی درنگ

شد آن هوش هوشنگ بافر و سنگ

زمانه برین خواجهٔ سالخورد

همی دیر ماند تو اندر نورد

زمانه نخواهم به آزارتان

اگر دورمانم ز دیدارتان

کمندی بینداخت از دست شست

زمانه مرا باژگونه ببست

تو گفتی دد و دام رامشگرست

زمانه به آرایشی دیگرست

که گر تخت ایران به چنگ آوری

زمانه برآساید از داوری

زمانه نبشته دگرگونه داشت

چنان کاو گذارد بباید گذاشت

خم آورد پشت دلیر جوان

زمانه بیامد نبودش توانتعداد ابیات منتشر شده : 414990