سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا گر زمانه شدست اسپری

زمانه ز بخشش فزون نشمری

نوشته مگر بر سرم دیگرست

زمانه بدست جهانداورست

نه گشت زمانه بفرسایدش

نه آن رنج و تیمار بگزایدش

زمانه ندادش زمانی درنگ

شد آن هوش هوشنگ بافر و سنگ

زمانه برین خواجهٔ سالخورد

همی دیر ماند تو اندر نورد

زمانه نخواهم به آزارتان

اگر دورمانم ز دیدارتان

کمندی بینداخت از دست شست

زمانه مرا باژگونه ببست

تو گفتی دد و دام رامشگرست

زمانه به آرایشی دیگرست

که گر تخت ایران به چنگ آوری

زمانه برآساید از داوری

زمانه نبشته دگرگونه داشت

چنان کاو گذارد بباید گذاشت

تعداد ابیات منتشر شده : 502039