سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خم آورد پشت دلیر جوان

زمانه بیامد نبودش توان

زمانه برانگیختش با سپاه

که ایدر به دست تو گردد تباه

اگر پیلتن را به چنگ آوری

زمانه برآساید از داوری

مگر زنده او را بچنگ آوری

زمانه براساید از داوری

بپیش زمانه پذیره مشو

بنزدیک بدخواه خیره مشو

زمانه نماند برام خویش

چنینست تا بود آیین و کیش

وزو آفرین باد بر شهریار

زمانه مبادا ازو یادگار

زمانه بجایش کسی برگزید

وگر خود ز چشم تو شد ناپدید

بدانست کآمد زمانه فراز

وزان روز تیره نیابد جواز

زمانه بزهراب دادست چنگ

بدرد دل شیر و چرم پلنگ

 • جستجوی عشاق در همه ی آثار
 • جستجوی رشوه در همه ی آثار
 • جستجوی پولاد در اسدی توسی
 • جستجوی ظلم در حافظ
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505935