سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو فردوسی اندر زمانه نبود

بد آن بد که بختش جوانه نبود

زمانه بر آسود از داوری

به فرمان او دیو و مرغ و پری

شد آن تخت شاهی و آن دستگاه

زمانه ربودش چو بیجاده کاه

سراسر زمانه بدو گشت باز

برآمد برین روزگار دراز

نگین زمانه سر تخت تست

جهان روشن از نامور بخت تست

از آن تاکنون کین اوکس نخواست

که پشت زمانه ندیدیم راست

زمانه بیک سان ندارد درنگ

گهی شهد و نوش است و گاهی شرنگ

پر از خون دل و پر ز گریه دو روی

چنین تا زمانه سرآمد بروی

شبی از شبان داغ دل خفته بود

ز کار زمانه برآشفته بود

مرا آرزو در زمانه یکیست

که آن آرزو بر تو دشوار نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 505935