سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سخن هرچ دانی بدیشان بگوی

وزیشان همیدون سخن بازجوی

سخن سربه سر موبدان را بگوی

پژوهش کن و راستی بازجوی

سخن را فگندند هر گونه بن

بران برنهادند یکسر سخن

پراندیشه شد زان سخن شهریار

سخن کرد هرگونه را خواستار

چو بیدار شد موبدان را بخواند

ازین در سخن چندگونه براند

ببستند لب موبدان و ردان

سخن بسته شد بر لب بخردان

همه موبدان را بر خویش خواند

شنیده سخن پیش ایشان براند

بگوی ای خردمند پاکیزه رای

سخن گر به رازست با ما سرای

سخن رفت هر گونه با موبدان

به پیش سرافراز شاه ردان

سپهبد جز از تو سخن نشنود

همی بخت تو زین سخن نغنود

تعداد ابیات منتشر شده : 509565