سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سخن هرچ گفتم نیا را بگوی

که درجنگ چندین بهانه مجوی

فرستاده آمد دلی پر سخن

سخن را نه سر بود پیدا نه بن

ز نیکو سخن به چه اندر جهان

به نزد سخن سنج فرخ مهان

کنون راستی جوی و با من بگوی

سخن بر چه سانست بنمای روی

پدر گر به مغز اندر آرد خرد

همانا سخن بر سخن نگذرد

گشاده زبان و جوانیت هست

سخن گفتن پهلوانیت هست

بدانستم آمد زمان سخن

کنون نو شود روزگار کهن

همه موبدان سرفگنده نگون

چرا کس نیارست گفتن نه چون

نهانی سخن کردشان آشکار

ز نیک و بد و گردش روزگار

به روز چهارم برآشفت شاه

برآن موبدان نماینده راه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165