سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گشادند بر آفریدون سخن

که نو باش تا هست گیتی کهن

برفتند و هر سه بیاراستند

ابا خویشتن موبدان خواستند

همه نیکنامند تا جاودان

بمانند با فرهٔ موبدان

بدان تاش دختر نباشد ز بن

نباید شنیدنش ننگ سخن

سپهبد بپرسید ازیشان سخن

ز بالا و دیدار آن سرو بن

همه موبدان پاسخ آراستند

همه کام و آرام او خواستند

همه موبدان آفرین خواندند

ورا خسرو پاک دین خواندند

یکی سخت پیمان فگندیم بن

بران برنهادیم یکسر سخن

نشستند یک هفته با رای زن

شدند اندران موبدان انجمن

از اندیشه دل را بپرداختم

سخن آنچ دانستم انداختم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165