سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو کاموس دست و گشادش بدید

بزیر سپر کرد سر ناپدید

سیاوش مرا چون پدر داشتی

به پیش بدیها سپر داشتی

سوی میمنه سی هزار دگر

کمان برگرفتند و چینی سپر

بپیش اندر آورد رستم سپر

فرو ماند کافور پرخاشخر

سپر برگرفتند و شمشیر تیز

برآمد خروشیدن رستخیز

پیاده ببود و سپر برگرفت

چو نخچیربانان که اندر گرفت

چو خورشید زرین سپر برگرفت

شب آن شعر پیروزه بر سر گرفت

همه سوی دوزخ نهادید روی

سپر دید دلها به گفتار اوی

سپر خواست از ریدک ترک زال

برانگیخت اسپ و برآورد یال

خزروان دمان با عمود و سپر

یکی تاختن کرد بر زال زر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165