سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سرت گر بساید به ابر سیاه

سرانجام خاک است ازو جایگاه

ز گرد اندر آمد درفش سیاه

سپهدار ترکان به پیش سپاه

برآمد چپ و راست گرد سیاه

نه روی هوا ماند روشن نه ماه

شب آمد یکی ابر شد با سپاه

جهان کرد چون روی زنگی سیاه

شب تیره چون روی زنگی سیاه

ستاره نه پیدا نه خورشید و ماه

بدو گفت مردی چو دیو سیاه

پلنگینه جوشن از آهن کلاه

سوی رستم آمد چو کوهی سیاه

از آهنش ساعد ز آهن کلاه

سپاهی که خورشید شد ناپدید

چو گرد سیاه از میان بردمید

چو بیرون شد از شهر خود با سپاه

به روز درخشان شب آمد سیاه

بدید آنک شد روی گیتی سیاه

درفش سپهدار توران سپاه


 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288254