سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز دریای گیلان چو ابر سیاه

دمادم بساری رسید آن سپاه

همان گه بیایم چو ابر سیاه

بی آزارت آرم بدین جایگاه

به هر سو که قارن شدی رزمخواه

فرو ریختی خون ز گرد سیاه

سرت گر بساید به ابر سیاه

سرانجام خاک است ازو جایگاه

ز گرد اندر آمد درفش سیاه

سپهدار ترکان به پیش سپاه

برآمد چپ و راست گرد سیاه

نه روی هوا ماند روشن نه ماه

شب آمد یکی ابر شد با سپاه

جهان کرد چون روی زنگی سیاه

شب تیره چون روی زنگی سیاه

ستاره نه پیدا نه خورشید و ماه

بدو گفت مردی چو دیو سیاه

پلنگینه جوشن از آهن کلاه

سوی رستم آمد چو کوهی سیاه

از آهنش ساعد ز آهن کلاه


 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی صیام در همه ی آثار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی شهر در بیدل دهلوی
 • جستجوی سنبل در همه ی آثار
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365511