سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو یک نیمه ببرید زان کوه شاه

گران کرد باز آن عنان سیاه

به آب اندر افگند خسرو سیاه

چو کشتی همی راند تا باژگاه

جهان گشت چون روی زنگی سیاه

چه از باره دژ چه گرد سپاه

بفرمود خسرو بدان جایگاه

یکی گنبدی تا به ابر سیاه

یکی ترک زاده چو زاغ سیاه

برین گونه بگرفت راه سپاه

چو شاخ درخت آن دو مار سیاه

برآمد دگر باره از کتف شاه

ترا با جهان آفرین نیست جنگ

که از چه سیاه و سپیدست رنگ

سپاه اندرآورد پیش سپاه

چو هامون شد از گرد کوه سیاه

هوا گشت سرخ و سیاه و بنفش

ز بس نیزه و گونه گونه درفش

چو خورشید تابنده بنمود پشت

هوا شد سیاه و زمین شد درشت


 • جستجوی زن در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی معنی این شعر در اوحدی
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی ماه در حافظ
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی در مورد دوست در حافظ
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712