سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو یک نیمه ببرید زان کوه شاه

گران کرد باز آن عنان سیاه

به آب اندر افگند خسرو سیاه

چو کشتی همی راند تا باژگاه

جهان گشت چون روی زنگی سیاه

چه از باره دژ چه گرد سپاه

بفرمود خسرو بدان جایگاه

یکی گنبدی تا به ابر سیاه

یکی ترک زاده چو زاغ سیاه

برین گونه بگرفت راه سپاه

سوی کاسه رود اندر آمد سپاه

زمین شد ز کین سیاوش سیاه

جهان شد چو آبار بهمن سیاه

ستاره ندیدند روشن نه ماه

بدانگه که شد روی گیتی سیاه

تژاو از طلایه برآمد براه

ز شمشیر گردان چو ابر سیاه

همی خون فشاند به آوردگاه

هوا تیره گون بود از تیر ماه

همی گشت بر کوه ابر سیاه

تعداد ابیات منتشر شده : 478421