سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به جنگ آیدش رای و سازد سپاه

به من برکند روز روشن سیاه

وزان پس به موبد بفرمود شاه

که بر چوب ریزند نفط سیاه

جز از من نشاید ورا کینه خواه

کنم روز روشن بدو بر سیاه

اگر ماه را دیده بودی سیاه

از ایشان نه برداشتی چشم ماه

یکی باد با تیره گردی سیاه

برآمد بپوشید خورشید و ماه

برهنه تن خویش بنمود شاه

نگه کرد گیو آن نشان سیاه

چو یک نیمه ببرید زان کوه شاه

گران کرد باز آن عنان سیاه

به آب اندر افگند خسرو سیاه

چو کشتی همی راند تا باژگاه

جهان گشت چون روی زنگی سیاه

چه از باره دژ چه گرد سپاه

بفرمود خسرو بدان جایگاه

یکی گنبدی تا به ابر سیاه

تعداد ابیات منتشر شده : 509565