سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یکی ترک زاده چو زاغ سیاه

برین گونه بگرفت راه سپاه

سوی کاسه رود اندر آمد سپاه

زمین شد ز کین سیاوش سیاه

جهان شد چو آبار بهمن سیاه

ستاره ندیدند روشن نه ماه

بدانگه که شد روی گیتی سیاه

تژاو از طلایه برآمد براه

ز شمشیر گردان چو ابر سیاه

همی خون فشاند به آوردگاه

هوا تیره گون بود از تیر ماه

همی گشت بر کوه ابر سیاه

تو ایدر بوی ساخته با سپاه

شده روی هامون ز لشکر سیاه

چو بشنید هومان خروش سپاه

نشست از بر تازی اسپی سیاه

بیاورد زان روی پیران سپاه

شد از گرد خورشید تابان سیاه

سه بهره ازان پس برانم سپاه

کنم روز بر شاه ایران سیاه

تعداد ابیات منتشر شده : 505770