سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شبستان ماگر به دست آورد

برین نامداران شکست آورد

سزا نیست این را گرفتن به دست

دل بدسگالان بباید شکست

شکست اندرآید بدین رزم گاه

پر از درد گردد دل نیک خواه

همی پیلتن را نخواهی شکست

همانا که آسان نیاید به دست

شکست اندر آید بدین بارگاه

نماند بر من کسی نیک خواه

دو هفته در بار دادن ببست

بنوی یکی دفتر اندر شکست

چو آن مرز یکسر بدست آوریم

بتوران زمین بر شکست آوریم

بکین پدرت اندر آید شکست

شکستی که هرگز نشایدش بست

تو اکنون سوی بارگی دار دست

دل شاه ایران نشاید شکست

منی چون بپیوست با کردگار

شکست اندر آورد و برگشت کارتعداد ابیات منتشر شده : 373712