سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شبستان ماگر به دست آورد

برین نامداران شکست آورد

شکست اندرآید بدین رزم گاه

پر از درد گردد دل نیک خواه

همی پیلتن را نخواهی شکست

همانا که آسان نیاید به دست

شکست اندر آید بدین بارگاه

نماند بر من کسی نیک خواه

منی چون بپیوست با کردگار

شکست اندر آورد و برگشت کار

چو شد نیزه ها بر زمین سایه دار

شکست اندر آمد سوی مایه دار

مران را به شمشیر نتوان شکست

به گنج و به دانش نیاید به دست

نخست اسپ را گفت باید شکست

چو خواهم سوارم خود آید به دست

شکست آمد از ترک بر تازیان

ز بهر فزونی سرآمد زیان

بتر زین همه نام و ننگ شکست

شکستی که هرگز نشایدش بستتعداد ابیات منتشر شده : 292199