سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بدارید یکسر همه جای خویش

یکی از دگر پای منهید پیش

خروشیدن پهلوانان به درد

کنان گوشت تن را بران رادمرد

شما هر چه گویم ز من بشنوید

اگر کار بندید خرم بوید

یکی نیزه انداخت بر پشت او

نگونسار شد خنجر از مشت او

همه بندهٔ خاک پای توایم

همه پاک زنده به رای توایم

که گر حصن دریا شود جای اوی

کسی نگسلاند ز بن پای اوی

به تخت خرد بر نشست آزتان

چرا شد چنین دیو انبازتان

یکی خیمهٔ پرنیان ساخته

ستاره زده جای پرداخته

به خوبی سزای سه فرزند من

چنان چون بشاید به پیوند من

سوی خیمهٔ خویش باز آمدند

همه با سری کینه ساز آمدند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165