سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دو دل پر ز کینه یکی دل به جای

برفتند هر سه به پرده سرای

بدان کو به سال از شما کهترست

نوازیدن کهتر اندر خورست

ز یزدان همی خواستند آفرین

بران تاج و تخت و کلاه و نگین

پی ژنده پیلان بخون اندرون

چنان چون ز بیجاده باشد ستون

چو آباد دادند گیتی به من

نجستم پراگندن انجمن

پیامی درشت آوریده به شاه

فرستنده پر خشم و من بیگناه

به شاه آفریدون رسید آگهی

بفرمود تا تخت شاهنشهی

نشستند هر دو به اندیشگان

شده تیره روز جفاپیشگان

گزیدند پس موبدی تیزویر

سخن گوی و بینادل و یادگیر

چو آمد به کاراندرون تیرگی

گرفتند پرمایگان خیرگی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165