سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همان گه در دژ گشادند باز

بدید آشکارا ندانست راز

بدین گونه تا روزگاری دراز

برآورد داننده بگشاد راز

چو بیژن چنین گفت شد دایه باز

بگوش منیژه سرایید راز

تو رفتی و گیتی بماند دراز

کسی آشکارا نداند ز راز

پدر گر دلیرست و نراژدهاست

اگر بشنود راز بنده رواست

به شادی درآمد شب دیریاز

چو خورشید رخشنده بگشاد راز

برآورد رهام راز از نهفت

پیام فریبرز با او بگفت

فرستادهٔ سلم چون گشت باز

شهنشاه بنشست و بگشاد راز

چه باید همه زندگانی دراز

چو گیتی نخواهد گشادنت راز

بپیران بگفت آنچ بایست گفت

که راز بزرگان بباید نهفت

تعداد ابیات منتشر شده : 510165