سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یکی پاک دستور پیشش به پای

بداد و بدین شاه را رهنمای

مرا خیره گشتی سر از فر شاه

وزان ژنده پیلان و چندان سپاه

چو آن چهرهٔ خسروی دیدمی

ازان نامداران بپرسیدمی

که این چرخ و ماهست یا تاج و گاه

ستارست پیش اندرش یا سپاه

یکی گفت کاین شاه روم است و هند

ز قنوج تا پیش دریای سند

به ایران و توران ورا بنده اند

به رای و به فرمان او زنده اند

بیاراست روی زمین را به داد

بپردخت ازان تاج بر سر نهاد

ز کشمیر تا پیش دریای چین

برو شهریاران کنند آفرین

نپیچد کسی سر ز فرمان اوی

نیارد گذشتن ز پیمان اوی

تو نیز آفرین کن که گوینده ای

بدو نام جاوید جوینده ای


 • جستجوی لب دندان چشم زلف رخسار در همه ی آثار
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712