سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو باد دمنده ازان جایگاه

برو سوی سالار ایران سپاه

چو باد سپیده دمان بردمد

سپه جمله باید که اندر چمد

پیاده شد از اسپ و رستم همان

پیاده بیامد چو باد دمان

بیامد همانگاه چنگش چو باد

دو زاغ کمان را بزه بر نهاد

وزو آفرین باد بر شهریار

زمانه مبادا ازو یادگار

بشد بیژن گیو برسان باد

سخن بر تهمتن همه کرد یاد

هزار افرین باد بر شهریار

بویژه برین شیردل نامدار

جز اکوان دیو این نشاید بدن

ببایستش از باد تیغی زدن

همه واژگونه بود کار دیو

که فریادرس باد گیهان خدیو

پری یک بیک ز اهرمن کرد یاد

میان سواران درآمد چو باد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165