سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روانش روان ورا بنده باد

بچنگال شیران تنش کنده باد

روان سیاوش چو خورشید باد

بدان گیتیش جای امید باد

همیشه سر و نام تو زنده باد

روان سیاوش فروزنده باد

جهان پیش شاه جهان بنده باد

همیشه دل پهلوان باد شاد

ترا پاک یزدان نگه دار باد

دلت شادمان بخت بیدار باد

ازان کشتگان شاه بی درد باد

رخ بدسگالان او زرد باد

همه ساله بخت تو پیروز باد

همه روزگار تو نوروز باد

زمانه سراسر بدو زنده باد

خرد تخت او را فروزنده باد

ازین پهلوان چشم بد دور باد

همه زندگانیش در سور باد

همی گفت کاین روز فرخنده باد

دل بدسگالان ما کنده باد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165