سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به رنج اندر آری تنت را رواست

که خود رنج بردن به دانش سزاست

بتاریکی اندر طلایه بدید

بشهر اندر آواز ایشان شنید

بلشکر ببخشید خود برگرفت

ز کار جهان مانده اندر شگفت

بیامد باسپ اندر آورد پای

بکردار باد اندر آمد ز جای

همی گوید از تخمهٔ نوذرم

جهان را بشاهی خود اندر خورم

چهل خواهرستش چو خرم بهار

پسر خود جزین نیست اندر تبار

بدو گفت گودرز پیر ای پسر

همی بخت خویش اندر آری بسر

بدان تا بخاک اندر آید سرش

نگون اندر آید ز باره برش

بدو گفت گیو این سخن رنج نیست

وگر هست هم رنج بی گنج نیست

چو بر زه بشست اندر آری گره

خدنگت نیابد گذر بر زره

تعداد ابیات منتشر شده : 510165