سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تو ایدر بوی ساخته با سپاه

شده روی هامون ز لشکر سیاه

ابر شاه کرد آفرین و برفت

ره سیستان را بسیچید تفت

یکی ترک زاده چو زاغ سیاه

برین گونه بگرفت راه سپاه

سوی رستم آمد چو کوهی سیاه

از آهنش ساعد ز آهن کلاه

گرفتند بر میمنه جایگاه

جهان سربسر گشت ز آهن سیاه

تو گفتی برآمد یکی تیره ابر

هوا شد به کردار کام هژبر

زمین را بلندی نبد جایگاه

یکی مرکزی تیره بود و سیاه

که گر گیو و کیخسرو دیوزاد

شوند ابر غرنده گر تیز باد

یکی بچهٔ فرخ آمد پدید

کنون تخت بر ابر باید کشید

تو گفتی برآویخت با شید ماه

ز باریدن تیر و گرد سیاه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165