سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به نام نبی و علی گفته ام

گهرهای معنی بسی سفته ام

ازو هر چه اندر خورد با خرد

دگر بر ره رمز و معنی برد

ز راه خرد بنگری اندکی

که مردم به معنی چه باشد یکی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165