سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بپیوستم این نامهٔ باستان

پسندیده از دفتر راستان

به دژخیم فرمود کاین را به کوی

ز دار اندر آویز و برتاب روی

ز گنج نیاکان ما هرچ هست

ز دینار وز تاج و تخت و نشست

ترا با جهان آفرین نیست جنگ

که از چه سیاه و سپیدست رنگ

بدو گفت گیو ای سپهدار شیر

سزد گر به آب اندر آیی دلیر

برنجش مفرسا و سردش مگوی

نگر تا چه آوردی او را بروی

چو برداشت از پیش یزدان سرش

بجوشن بپوشید روشن برش

نبینی که این بدکنش ریمنا

فزونی سگالد همی بر منا

فراوان ز رستم گرفتند یاد

کجا داد در جنگ هر جای داد

یکی ترک زاده چو زاغ سیاه

برین گونه بگرفت راه سپاه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165