سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پس اندر نشاندش چو ماه دمان

برآمد ز جا باره زیرش دنان

همه لشکر طوس با این سپاه

چو تیره شبانست با نور ماه

ابا تخت زرین سه پیل دگر

صد از ماه رویان زرین کمر

بپرسید مر هریکی را ز شاه

ز گردنده خورشید و تابنده ماه

سپهبد چنین گفت با ماه روی

که ای سرو سیمین بر و رنگ بوی

بکردار دریا شد آن رزمگاه

نه خورشید تابنده روشن نه ماه

که از آفرینندهٔ هور و ماه

جهاندار و بخشندهٔ تاج و گاه

دو هفته همی رفت زان سان سپاه

بشد روشنایی ز خورشید و ماه

وز آواز اسبان و گرد سپاه

بشد روشنایی ز خورشید و ماه

بزد اسپ و آمد بران رزمگاه

درخشان شده روی گیتی ز ماه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165