سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سیاوش ز ایوان به میدان گذشت

به بازی همی گرد میدان بگشت

به شادی برآمد ز درگاه کوس

بیاراست میدان چو چشم خروس

همه جای جنگست میدان اوی

بیابان و کوهست بستان اوی

یکی تنگ میدان فرو ساختند

به کوتاه نیزه همی بافتند

ز هر کس شنیدم که چوگان تو

نبینند گردان به میدان تو

چو هستم سزاوار یار توام

برین پهن میدان سوار توام

خروش تبیره ز میدان بخاست

همی خاک با آسمان گشت راست

که میدان بازیست گر کارزار

برین گردش و بخشش روزگار

چو میدان سرآید بتابید روی

بدیشان سپارید یک بار گوی

ازان پس بیاراست میدان سور

هرآنکس که رفتی ز نزدیک و دور

تعداد ابیات منتشر شده : 504827