سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جهاندار محمود کاندر نبرد

سر سرکشان اندر آرد بگرد

ز پیران و لهاک و فرشیدورد

وزان نامداران روز نبرد

برادرش هومان پلنگ نبرد

چو لهاک جنگی و فرشیدورد

که از تخم تورست پرکین و درد

بجوید همی روزگار نبرد

ز چرخ فلک بر سرت باد سرد

نیارد گذشتن به روز نبرد

کشیدند لشکر به دشت نبرد

الانان دژ را پس پشت کرد

نبد شاه را روزگار نبرد

به بیچارگی جنگ بایست کرد

گریزان شماساس با چند مرد

برفتند ازان تیره گرد نبرد

چگونه فرستم به دشت نبرد

ترا پیش ترکان پر کین و درد

قباد اندر آمد چو آتش ز جای

ببور نبرد اندر آورد پای

تعداد ابیات منتشر شده : 509640