سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز پیران و لهاک و فرشیدورد

وزان نامداران روز نبرد

برادرش هومان پلنگ نبرد

چو لهاک جنگی و فرشیدورد

ز چرخ فلک بر سرت باد سرد

نیارد گذشتن به روز نبرد

کشیدند لشکر به دشت نبرد

الانان دژ را پس پشت کرد

نبد شاه را روزگار نبرد

به بیچارگی جنگ بایست کرد

گریزان شماساس با چند مرد

برفتند ازان تیره گرد نبرد

چگونه فرستم به دشت نبرد

ترا پیش ترکان پر کین و درد

قباد اندر آمد چو آتش ز جای

ببور نبرد اندر آورد پای

ز مازندران یاد هرگز نکرد

نجست از دلیران دیوان نبرد

عنان را بپیچید و برخاست گرد

ز بانگش بلرزید دشت نبرد

تعداد ابیات منتشر شده : 500884