سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ازیشان دو یل باید آراسته

به میدان نبرد مرا خواسته

فرامرز پیش پدر شد چو گرد

به پیروزی از روزگار نبرد

به گردنکشان خسرو آواز کرد

که ای نامداران روز نبرد

دگر پنجه اندیشهٔ جامه کرد

که پوشند هنگام ننگ و نبرد

ازان انجمن کس ندارم به مرد

کجا جست یارند با من نبرد

هم این یک سخن قارن اندیشه کرد

که برگاشتش سلم روی از نبرد

بشد بارمان تا به دشت نبرد

سوی قارن کاوه آواز کرد

نگه کرد قارن به مردان مرد

ازان انجمن تا که جوید نبرد

کز ایران چو دستان آزادمرد

بیایند و جویند با وی نبرد

که افراسیاب آن بد اندیش مرد

کجا جای گیرد به روز نبرد


 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630