سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر ایدونک رایت نبرد منست

سر سرکشان زیر گرد منست

یکی با سیاوش نبرد آورد

سر سرکشان زیر گرد آورد

سیاوش بدو گفت کز تو گذشت

نبرد دلیران مرا خوار گشت

ازیشان دو یل باید آراسته

به میدان نبرد مرا خواسته

فرامرز پیش پدر شد چو گرد

به پیروزی از روزگار نبرد

به گردنکشان خسرو آواز کرد

که ای نامداران روز نبرد

فراوان به لشکر مرا دیده ای

نبرد مرا هم پسندیده ای

ز خویشان شیروی هفتاد مرد

که بودند گردان روز نبرد

برگیو شد بیژن شیر مرد

فراوان سخنها بگفت از نبرد

بده تا بپوشم سلیح نبرد

یکی تا پدید آید از مردمردتعداد ابیات منتشر شده : 380496