سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نگه کرد قارن به مردان مرد

ازان انجمن تا که جوید نبرد

کز ایران چو دستان آزادمرد

بیایند و جویند با وی نبرد

که افراسیاب آن بد اندیش مرد

کجا جای گیرد به روز نبرد

به گاه قباد این خروشش نکرد

کجا کرد با شاه ترکان نبرد

دو خانه ز بهر سلیح نبرد

بفرمو کز نقرهٔ خام کرد

بدو گفت شاه سمنگان چه بود

که یارست با تو نبرد آزمود

چو ده ساله شد زان زمین کس نبود

که یارست یا او نبرد آزمود

چنو خشم گیرد به روز نبرد

چه هم رزم او ژنده پیل و چه مرد

نباید ترا جست با او نبرد

برآرد به آوردگاه از تو گرد

کمربند سهراب را چاره کرد

که بر زین بجنباند اندر نبرد


 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی انتظار در اوحدی
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی موی در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی تن آدمی شریف است در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365483