سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نخستین که پشتش نهد بر زمین

نبرد سرش گرچه باشد به کین

وزان آبخور شد به جای نبرد

پراندیشه بودش دل و روی زرد

که با شاه توران بجویم نبرد

سر سروران اندر آرم به گرد

سپه طوس رد را ده و بازگرد

نه ای مرد پرخاش روز نبرد

ز کار پدر دل پراندیشه کرد

ز ترکان و از روزگار نبرد

همی ساختند آن دو لشکر نبرد

برآمد همی تا به خورشید گرد

برنجید و گسترد و خورد و سپرد

برفت و به جز نام نیکی نبرد

مرا با شما نیست ننگ و نبرد

روان را نباید برین رنجه کرد

گنه بس گران بود و پوزش نبرد

و دیگر که کین خواه او بود گرد

یکی مرغ پرورده ام خاک خورد

به گیتی مرا نیست با کس نبرد


 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419