سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو بخشایش آورد نیکی دهش

به نیکی بباید سپردن رهش

ببخشود یزدان نیکی دهش

کجا بودنی داشت اندر بوش

ترا باشد ار بازجویی سپاس

بباشم بپاداش نیکی شناس

که من جز بمهر این نگویم همی

سرانجام نیکی بجویم همی

بدانیش کش روز نیکی مباد

سخنهای نیکم به بد کرد یاد

همه دست برداشته به آسمان

همی خواندندش به نیکی گمان

تو پیمان نیکی دهش بشکنی

چنان بی گنه بچه را بفگنی

نیاید به گیتی ز راه زهش

به فرمان دادار نیکی دهش

جوانی بد و نیکی روزگار

من امروز را دی گرفتم شمار

به گیتی دران کوش چون بگذری

سرانجام نیکی بر خود بری

تعداد ابیات منتشر شده : 486263