سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همان گاو دوشابه فرمانبری

همان تازی اسب گزیده مری

همان طوق کیخسرو و گوشوار

همان یارهٔ گیو گوهرنگار

همان نیکنامی به و راستی

که کرد ای پسر سود برکاستی

همان ساقه و جایگاه بنه

همان میسره راست با میمنه

همان جامه و گوهر شاهوار

همان اسپ تازی به زرین عذار

همان تازی اسپان زرین لگام

همان تیغ هندی به زرین نیام

نگر تا چه کاری همان بدروی

سخن هرچه گویی همان بشنوی

همان گنج گوپال و برگستوان

همان خنجر و تیغ و گرز گران

همان یاره و تاج و انگشتری

همان طوق و هم تخت کنداوری

همان تخت و هم طوق و هم گوشوار

همان تاج زرین زبرجد نگار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165