سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

برفتند وز جای برخاستند

همه شب همی لشکر آراستند

همه لشکر آن تیر برداشتند

سراسر همه نیزه پنداشتند

همه لشکر ترک از اشکبوس

برفتند رخساره چون سندروس

سپهبد بیامد همه گرد کرد

برفتند گردان بدشت نبرد

برفتند یک بهره زنهار خواه

گریزان برفتند بهری براه

همه جامهٔ رزم بیرون کنید

همه خوبکاری بافزون کنید

چو سالار هشیار بشنید رفت

بنزدیک خسرو خرامید تفت

همه طوق بربسته و گوشوار

بریشان همه جامه گوهرنگار

برایشان همه داستان برگشاد

گذشته سخنها همه کرد یاد

همه نامداران لشگر پگاه

برفتند بر سر نهاده کلاه

تعداد ابیات منتشر شده : 509490