سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

برفتند ز ایران همه بخردان

جهاندیده و نامور موبدان

چو بشنید پیران خسرو پرست

زمین را ببوسید و بر پای جست

وزان گردش روزگاران بد

همه داستان پیش خسرو بزد

همه موبدان رای هشیار خویش

نهادند با گفت سالار خویش

که سالار ما باد پیروزگر

همه دشمن شاه خسته جگر

چو بشنید خسرو یلانرا بخواند

همه گفتنی پیش ایشان براند

برآورد پوشیده راز از نهفت

همه پیش سالار ترکان بگفت

بدانست خسرو که سالار چین

چرا رفت بیگاه زان دشت کین

چو آسوده شد زین بشادی نشست

خود و جنگسازان خسرو پرست

همه مهتران یک به یک با نثار

برفتند شادان بر شهریار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165