سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سر سرکشان رستم تاج بخش

بفرمود تا برنشیند برخش

بهشتم بفرمود تا تاج زر

ز گوهر درافشان کلاه و کمر

چو بشنید رستم برانگیخت رخش

منم گفت شیراوژن تاج بخش

یکی تاج با گوهر شاهوار

یکی طوق زرین زبرجد نگار

ز فر سیاوش فرو ماندند

بدادار برآفرین خواندند

همیشه بپیش کیان کینه خواه

پدر بر پدر نیو و سالار شاه

چنین گفت کای پادشاه جهان

سزاوار تختی و تاج مهان

همیشه بدی نامبردار و شاد

در شاه پیروز بی تو مباد

اگر تاج آن نارسیده جوان

بدشمن رسد شرم دارد روان

تهمتن فرو ماند اندر شگفت

سناندار نیزه به گردن گرفت

تعداد ابیات منتشر شده : 510165