سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بخواند آن زمان شاه فرهاد را

گرایندهٔ تیغ پولاد را

ز گرد سواران هوا بست میغ

چو برق درخشنده پولاد تیغ

هنوز آن کمربند نگشاده ام

همان تیغ پولاد ننهاده ام

به گرد اندرون یافت کلباد را

به گردن برآورد پولاد را

بزد بر کمربند کلباد بر

بران بند زنجیر پولاد بر

چو پولاد غندی سپهدار اوی

چو بیدست و سنجه نگهدار اوی

چو رستم ز دست وی آزاد شد

بسان یکی تیغ پولاد شد

به بالا شود چون یکی سرو برز

به گردن برآرد ز پولاد گرز

نبینید رویش مگر با سپاه

ز پولاد بر سر نهاده کلاه

به مغز اندرون بانگ پولاد خاست

به ابر اندرون آتش و باد خاستتعداد ابیات منتشر شده : 251670