سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بخواند آن زمان شاه فرهاد را

گرایندهٔ تیغ پولاد را

ز گرد سواران هوا بست میغ

چو برق درخشنده پولاد تیغ

هنوز آن کمربند نگشاده ام

همان تیغ پولاد ننهاده ام

به گرد اندرون یافت کلباد را

به گردن برآورد پولاد را

بزد بر کمربند کلباد بر

بران بند زنجیر پولاد بر

چو پولاد غندی سپهدار اوی

چو بیدست و سنجه نگهدار اوی

چو رستم ز دست وی آزاد شد

بسان یکی تیغ پولاد شد

چنین داد پاسخ که با یاد اوی

نگردانم از تیغ پولاد روی

گزین گوان شهره فرهاد بود

گه رزم سندان پولاد بود

بابر اندرون بانگ پولاد خاست

بدریای شهد اندرون باد خاست

تعداد ابیات منتشر شده : 505890