سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بخواند آن زمان شاه فرهاد را

گرایندهٔ تیغ پولاد را

ز گرد سواران هوا بست میغ

چو برق درخشنده پولاد تیغ

هنوز آن کمربند نگشاده ام

همان تیغ پولاد ننهاده ام

به گرد اندرون یافت کلباد را

به گردن برآورد پولاد را

بزد بر کمربند کلباد بر

بران بند زنجیر پولاد بر

چو پولاد غندی سپهدار اوی

چو بیدست و سنجه نگهدار اوی

چو رستم ز دست وی آزاد شد

بسان یکی تیغ پولاد شد

چنین داد پاسخ که با یاد اوی

نگردانم از تیغ پولاد روی

به بالا شود چون یکی سرو برز

به گردن برآرد ز پولاد گرز

نبینید رویش مگر با سپاه

ز پولاد بر سر نهاده کلاه


 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی ناصر بوری پور در همه ی آثار
 • جستجوی پولاد در فردوسی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334805