سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شب و روز گردن برافراخته

ازان دیده گه دیده بان ساخته

ز کوه کنابد همان دیده بان

بدید آن شگفتی و آمد دوان

بفرمود تا مشک و کافور ناب

بعنبر برآمیخته با گلاب

رخ لاله گون گشت برسان کاه

چو کافور شد رنگ مشک سیاه

کجا کوه بد دیده بان داشتی

سپه را پراگنده نگذاشتی

جهاندار گشت از جهان ناامید

بکند آن چو کافور موی سپید

پیاده بران باره بر دیده بان

نگهبان بروز و بشب پاسبان

چو کافور موی و چو گلبرگ روی

دل آزرم جوی و زبان چرب گوی

یکی دیده بان آمد از دیده گاه

سخن گفت با او ز ایران سپاه

پدید آمد از دور گرد سپاه

غو دیده بان آمد از دیده گاه

 • جستجوی بحر در صائب تبریزی
 • جستجوی افتاده در صائب تبریزی
 • جستجوی ماهی نهنگ وار به حلقش فرو برد در خاقانی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی رب در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی مبارک باد در همه ی آثار
 • جستجوی میش در همه ی آثار
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی دوستان در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507645