سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کنون همچنین کدخدایی بساز

به نیک و بد از تو نیم بی نیاز

که از رنج دیگر کسی برخورد

جهانجوی دشمن چرا پرورد

نهانش ببین آشکارا کنون

چنین دان و ایمن مشو زو به خون

کنون آشکارا ببینی همی

که بر موج دریا نشینی همی

همانا کنون زورم افزونترست

شکستن دل من نه اندرخورست

فرنگیس زان جایگه بنگرید

درفش سپهدار توران بدید

کنون بازگردم بغاز کار

که چون بود کردار آن شهریار

کنون شهریاری بایران تراست

تن پیل و چنگال شیران تراست

بیامد بسان درختی ببار

یکی آفرین خواند بر شهریار

چو آمد سپهبد بر این تیغ کوه

بیاید کنون لشکرش همگروه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165