سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خدیو نکته پرور ناصرالدین شاه معنی دان

که کام نکته سنجان را ازو باید روا کردن

واقف از معنی خورشید ازل دانی کیست

آن که در صورت زیبای تو حیران ماند

هم به صورت والهٔ انوار پیدایت منم

هم به معنی واقف اسرار پنهانم تویی

اهل معنی همه از حالت من حیرانند

بس که حیرت زدهٔ صورت زیبای توام

تا وصف لبت گفتم درهای دری سفتم

الحق که در این معنی مستوجب تحسینم

در چشم شاه صورت عین علی نگر

در عین نور معنی نور خدا ببین

صورت خوب تو از عالم معنی برخاست

شعله آه من از سینهٔ سوزان سر زد

منتهای مطلبم صورت نمی بندد فروغی

تا به چشم خود جمال شاهد معنی نبینم

به معنی ار نتوانی به رنگ یاران شد

برو به عالم صورت، شبیه ایشان باش

فروغی آن مه تابان مگر مراد تو داد

که داد صورت و معنی به شاعری دادی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165