سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به معنی ار نتوانی به رنگ یاران شد

برو به عالم صورت، شبیه ایشان باش

صاحب نظر آن است که در صورت معنی

چشم از همه بربندد و بینای تو باشد

دلم ز صورت خوب تو پی به معنی برد

که چرخ نقشی ازین خوب تر نمی بندد

پی به معنی برده ام در عالم صورت پرستی

گر تو محو صورتی، من مات صورت آفرینم

اهل بینش همه در جلوهٔ او حیرانند

این چه معنی است که آن صورت نیکو دارد

من و آن صورت زیبا فروغی

که این معنی به هر آب و گلی نیست

یقین شد جان سپاریهای من بر خویش این گونه

هنوز آن صورت زیبا در این معنی شکی دارد

صورتت یک باره از آدم نمود از قید هستی

پی به معنی برده ام در عالم صورت پرستی

هیچ از دهن تنگت مفهوم نمی گردد

یعنی که در این معنی خلقی به گمان داری

تعال الله از این صورت که من ماتم ز تحسینش

بنام ایزد از این معنی که من لالم ز تقریرش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165