سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کی عشوه شاهدان نیوشم

آن شاهد شاهدان مرا بس

هانکه بازی ندهد عشوه بیگانه ترا

آشنا اوست جز او یار کسی دیگرنیست

ای نگار می فروش عشوه گر

مست عشقت فارغ است از نیک و بد

هوس گلشن فردوس سبک بود سبک

عشوه دنیی غدار غلط بود غلط

چشم از رخ خوبان نکنم جانب محراب

بر ابروشان عشوه نما بلکه تو باشی

دل در ره عشوه های ساقی فکنیم

جان در سر غمزهای جانانه کنیم

بس دلبر دمساز هست افسونگر غماز هست

عشوه ده طناز هست اما تو چیزی دیگری

غنج و دلال و عشوه و ناز است کار تو

افتادگی و عجز و نیاز است من

غمزه و قهر و عتاب و گله و عشوه و ناز

بهر صید دلم اسباب مهیا می کرد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165