سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفتا ز جای خیز و برون آی و برنشین

کامروز بخت کار جهان با قوام کرد

تخت ترا زمانه صفت لایزال گفت

بخت ترا ستاره لقب لا ینام کرد

آشکارا هر زمان از جانب بخت سعید

بر روان او اشارت های پنهان می رسد

به حزم توسن اجرام را نماید زین

به بخت بُختی افلاک را مهار کند

بسی ز بخت خود اندر زمانه نومیدم

مگر که لطف تو بازم امیدوار کند

زان سبب فیروز شد نامش که از آیات او

بخت هر روز آشکار آیات فیروزی کند

بخت تو فروزنده تر از بیضهٔ بیضا

تخت تو فرازنده تر از گنبد اخضر

امروز به بخت تو بود نازش اقلیم

امرو ز به تخت تو بود بالش کشور

عمر وی و بخت بی زوال شهنشه

باقی و پاینده باد تا صف محشر

بحمدالله که باز از یاری گیهان خدا داور

درخت بخت شد خرم نهال فتح بارآور

تعداد ابیات منتشر شده : 466260