سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کوته بود ز قامت بخت بلند تو

گر روزگار ابره شود چرخ آستر

هرکاو عدوی جان تو مالش بود هبا

هرکاو حسود بخت تو خونش بود هدر

ندیم مجلس عدل تواند امن و امان

مطیع موکب بخت تواَند فتح و ظفر

عروس ملک ترا دولت جهان کابین

جمال بخت ترا کسوت امان در بر

کلک تو لاغر وزان خلیل تو فربه

بخت تو فربه وزو عدوی تو لاغر

نیست دیاری که سوی او نبرد بخت

نامهٔ فتح ترا به سان کبوتر

دارای جوان بخت حسن شاه که تیغش

در لجهٔ ناورد نهنگیست عدوخوار

زان جوان و پیر می رقصند امروز از نشاط

کاب ششپیر آمد از بخت جوان شهریار

چو جسم وامق در تاب زلفشان ز نسیم

چو بخت عاشق درخواب چشمشان ز خمار

به مهد عدل تو در خواب امن رفته جهان

ولیک بخت تو چون پاسبان بود بیدار


 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی لب دندان چشم زلف رخسار در همه ی آثار
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712