سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یا نی منیژه گفتی آشفته کرده موی

از بخت واژگون به لب چاه بیژنا

تا قیامت کوکب بخت هوا خواهان تو

باد روشن تر ز نور نیر و جرم شهاب

زانکه فهرستم مفقود شد از بخت نژند

گرچه ام محضری از مهر و خطش ماه و شب است

بخت تو یکی تازه نهالست که طوبی

با نسبت او خردتر از برگ سداب است

مشکل که دگر باره مراکام دهد بخت

زیرا که جهان را نه به یک حال مدارست

نیکخواه از ظل چتر رایتت آسوده حال

بدسگال از فر بخت قاهرت مقهور باد

گفتا ز جای خیز و برون آی و برنشین

کامروز بخت کار جهان با قوام کرد

تخت ترا زمانه صفت لایزال گفت

بخت ترا ستاره لقب لا ینام کرد

آشکارا هر زمان از جانب بخت سعید

بر روان او اشارت های پنهان می رسد

به حزم توسن اجرام را نماید زین

به بخت بُختی افلاک را مهار کند

تعداد ابیات منتشر شده : 502534