سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سرخ رو گشت آب ششپیر امشب از بخت ملک

زانکه از دیر آمدن شرمنده بود و خاکسار

مگر شرمنده از تیغ شه و ابروی جانان شد

که امشب ماه عید اندر نقاب ابر پنهان شد

یا نه باز از هجر خاکپای شه شرمنده است

زان رخش سرخست زآتش همچو روی شرمسار


 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی صیام در همه ی آثار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شهر در بیدل دهلوی
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • جستجوی سنبل در همه ی آثار
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365511