سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای چون بنای چرخ کاخ تو دیرپای

وی چون اساس فضل ملک تو پایدار

ز سودا رخت تار چون چشم شاهین

ز صفرا لبت تلخ چون زهر ارقم

بحر سحاب خیزی چون از بر سریری

بدر شهاب تیری چون بر فراز زینی

چون وزد باد او به گلشن بود

نخل تن بی ثمر شود چون بید

مرا زان کوه غم چون کوه فربه

مرا زان مشک تن چون موی لاغر

چون نماید یاد تیغش آتشین گردد خیال

چون سراید وصف گرزش آهنین گردد زبان

خلعتی چون زیور انجم بر اندام سپهر

خلعتی چون جامهٔ هستی به بالای جهان

سبلت اشرار رعب انگیز چون چنگال شیر

مژهٔ الواط هول آمیز چون دندان مار

یا نوید قتل کرم هفتواد دی نستیم

در چمن چون اردشیر بابکان می آورد

مگرکه باره شد رخنه رخنه چون غربال

مگرکه قلعه شود ثقبه ثقبه چون اژکن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165