سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بی روی توام روی دهد راحت هیهات

بی یاد توام شاد شود خاطر حاشا

یک سله مارست مرا روح به پیکر

یک بیشهٔ خارست مرا موی بر اعضا

روان به مهر تو پیوند جسته با اجسام

زبان به مدح تو میثاق بسته با افواه

تو مرا باب ملالی من ترا آب زلال

تو مرا رنج روانی من ترا گنج روان

بزرگوارا امیرا مرا یکی خانه است

که تنگ تر بود از چشم مور و دیدهٔ مار

عطای اوست آن مطبخ که مهر آمد عقاقیرش

سخای اوست آن مصنع که چرخ آمد طواحینش

مرا ز هرچه در آفاق طبع مستغنی است

ولی به عشق تو چون تشنه ام به آب وَلوع

نقود مردم اگر رایج است اگر کاسد

به کردگار رها کن که ناقدی است بصیر

تا چه شد یارب که زد مهر خموشی بر دهن

طوطی شرین زبان طبع شکرخای من

من بدین طبع روان حیران که یارب چون کنم

تهنیت گویم کدامین را به طبع آبدار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165