سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تیغ زبان برو چو کشیدم سرم مباد

چون لاله گر زبان نکشم از دهان خود

نور جبین ما نه ز تاثیر طاعت است

داغی کهن ز لاله رخی بر جبین ماست

دندان ز لعل و خال بتان محتشم بکن

تو مرغ دیگری هوس آب و دانه چیست

سالها قطره زدن مور ضعیفی چو مرا

در پی دانهٔ خال تو عبث بود عبث

از داغ جنون من مجنون خبری داشت

هر لاله که سر از سرخاکم به درآورد

به دشت و کوه چو از داغ عشق گریم و نالم

ز خاک لاله بروید ز سنگ ناله برآید

محتشم روزی که با داغت برآرد لاله سان

سر ز جیب خاک بشناسش به جیب چاک چاک

محتشم گل به چین و لاله که هست

میوه چیدن درین چمن مشکل

روز من زان زلف میدانم سیه خواهد شدن

حال من زان خال میدانم تبه خواهد شدن

صلاح رای تو خال خلاف از رخ خلق

چنان ربوده که صبح از رخ زمانه سواد


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644